Gingival Diseases

Gingival Diseases and Treatment (Periodontics)

GINGIVAL DISEASES

Gingival diseases are a broad-spectrum of diseases that range from simple gingival infection (gingivitis) that show symptoms, such as gingival bleeding, redness and swelling at the starting stage to severe gingival infections (periodontitis) that show symptoms such as loss of bone, loose teeth and loss of teeth. The primary reason is the accumulation of microbial plaque, and acquired diseases are also amongst the risk factors. General symptoms are gingival bleeding, swelling, recession, loose teeth and foul breath.
Treatment methods range from hygiene-related recommendations to periodontal surgery depending on the severity of the disease. It is also important to keep up with regular check-ups.

GINGIVAL RECESSION

Gingival recession is caused by various factors, such as accumulation of plaque and tartar, gingival infection, chronic trauma, aging and genetics. Gingival recession is an indicator of the loss of the bone that supports the tooth. It is one of the most important causes of the loss of teeth. After gingival recession, roots of the teeth become more vulnerable to outside factors.
As a result of gingival recession,
– Toothache and hypersensitivity to hot, cold, sour and sweet food can occur, and the tooth can lose its vitality.
– Root decay might occur as the root surface is more vulnerable to decay.
– There might be aesthetical problems due to prolongation of the teeth and formation of black gaps between the teeth.
– With the loss of bone that supports the teeth, patients might suffer from loose teeth or loss of teeth.
For treatment,
– It is important to eliminate the factors that cause gingival recession.
– Advanced surgery methods can be applied in the case of excessive recessions.

TOOTH HYPERSENSITIVITY

This is the sudden and acute pain felt in the teeth while consuming hot, cold, sour or sweet food. It can be caused by various factors, such as gingival recessions and abrasions or cracks in the tooth. Hypersensitivity treatment involves laser treatment, or the application of fluorine and restorative materials to the teeth.

FOUL BREATH

Foul breath can be one of the biggest problems for people when communicating with others. Nice smelling breath, accompanied by a beautiful smile and straight teeth, contributes to confidence.
Causes of foul breath
• Inadequate hygiene of the mouth
• Common tooth decay
• Ulcerative lesions
• Sinusitis and throat infection
• Digestive system diseases
• Diabetes
• Foods that cause bad odors
• Badly performed restorations
For treatment, hygiene needs to be maintained inside the mouth. In addition, it should be ensured that more saliva is produced, and dental treatment should not be neglected.


DUYURU

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 Corona virüsüne karşı öncelikli olarak hastalarımızı korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Diş Hekimliği Birliği’nin belirlediği sınırlar çerçevesinde sadece acil durumlar için kliniğimiz 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Acil tedavi içerikleri aşağıda sunulduğu gibidir.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ACİL UYGULAMALAR

(1 Nisan 2020 güncellendi)

1.1-Diş hekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetlerinin

 1. a) Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı
 2. b) Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı
 3. c) Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit
 4. d) Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
 5. e) Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü
 6. f) Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu
 7. g) Çene ve yüz bölgesi fraktürleri
 8. h) Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
 9. i) Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
 10. j) Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar
 11. k) Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri
 12. l) Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar
 13. m) Dikiş alınması
 14. n) Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi
 15. o) Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/veya enfeksiyon
 16. p) Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları
 17. q) Çene eklemi luksasyonu
 18. r) Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır.